Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έχει οριστεί αρμόδιος φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα και για το λόγο αυτό διενεργεί ελέγχους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με σκοπό την εξακρίβωση της δυνατότητας  συμμόρφωσής τους  με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου και την καταχώρησή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Επιπλέον ο ΕΛΓΟ  διενεργεί ελέγχους στην αγορά με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής χρήσης του Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα αυτά.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για την απονομή του Ελληνικού Σήματος σε προϊόντα που διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία της. Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και εμπορία ελληνικών τυριών ΠΟΠ, δικαιούνται αυτοδίκαια τη χρήση του Ελληνικού Σήματος.

Χρήσιμα Έντυπα

doc«Αίτηση για την απονομή Ελληνικού Σήματος στο Γάλα και τα Γαλακτοκομικά προϊόντα».

Συμπληρωμένο docυπόδειγμα του εντύπου: Αίτησης για την Απονομή Ελληνικού Σήματος στο Γάλα και τα Γαλακτοκομικά προϊόντα.  Επισημαίνεται ότι τα ονόματα των φυσικών προσώπων και οι επωνυμίες των επιχειρήσεων είναι τυχαία και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

 

28

Website Security Test