Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2498/06.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ανάθεση μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives», με ακρωνύμιο: «AGRIFARM», ΜIS 5003657, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Interreg V-A Πρόγραμμα Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Website Security Test