Υπηρεσίες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Τι προσφέρουμεTelemetric


 • Αναλύσεις δειγμάτων εδαφών, φυτικών ιστών, κομποστών, αποβλήτων και νερών για παροχή οδηγιών λίπανσης και άρδευσης των καλλιεργειών.
 • Δοκιμές (στο εργαστήριο και στο πεδίο) Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, δοκιμές γεωργικών ελκυστήρων, μηχανημάτων καλλιεργητικών εργασιών, κτηνοτροφικών φυτών και εγκαταστάσεων, συγκομιδής και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, υδραυλικές δοκιμές (αντλίες, σωλήνες, αεροφυλάκια) κ.λπ.
 • Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων του Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων.

 Πού απευθυνόμαστε

 • αγρότες, ενώσεις αγροτών, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς, Δήμους, Περιφέρειες
 • βιομηχανίες ανόργανων και οργανικών λιπασμάτων (compost)
 • εταιρείες γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού (κατασκευαστές, εμπόρους κ.λπ.).
 • ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Δ/νση: Τθ: 60435, 570 01 Θέρμη Θεσ/νικης | Tηλ.: 2310 475623 |  e-mail:  | website: www.swri.gr         www.ssi.swri.gr

o Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών, Δ/νση: Σ. Βενιζέλου 1, Συν/σμός Αβέρωφ, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής | Tηλ.: 210 2816974 |  e-mail:  | website: www.soilscience.gr

o Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, Δ/νση: 574 00 Σίνδος Θες/νικης | Tηλ.: 2310 798144 |  e-mail: website: www.lri.swri.gr

o Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής, Δ/νση: Δημοκρατίας 61, 135 10 Αγ. Ανάργυροι | Tηλ.: 210 2611011 |  e-mail:  | website: www.agreng.swri.gr

• Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, Τμήμα Εδαφοϋδατικών Πόρων, Δ/νση: Θεοφράστου 1, Συν/σμος Αβέρωφ, 413 35 Λάρισα | Tηλ.: 2410 671590 |  e-mail:  | website: ipsw.gr


• Ινστιτούτο Ελαίας, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, Δ/νση: Αγροκήπιο, 731 00 Χανιά | Tηλ.: 28210 83410 |  e-mail:  | website: nagref-cha.gr

Αναλύσεις εδάφους

 • Κοκκομετρική Σύσταση
 • Ισοδύναμο Ανθρακικό Ασβέστιο
 • Ενεργό Ανθρακικό Ασβέστιο
 • pH
 • Ηλεκτρική αγωγιμότητα
 • Οργανική Ουσία
 • Διαθέσιμος Φώσφορος
 • Ολικό Άζωτο
 • Ανταλλάξμο Κάλιο
 • Ανταλλάξιμο Ασβέστιο
 • Ανταλλάξμιο Μαγνήσιο
 • Ανταλλάξιμο Νάτριο
 • Υδατοδιαλυτό Νάτριο
 • Βαθμός αλκαλίωσης
 • Διαθέσιμος Σίδηρος
 • Διαθέσιμος Ψευδάργυρος
 • Διαθέσιμο Μαγγάνιο
 • Διαθέσιμος Χαλκός
 • «Διαθέσιμο» Κάδμιο
 • «Διαθέσιμος» Μόλυβδος
 • «Διαθέσιμο» Νικέλιο
 • Διαθέσιμο Βόριο
 • Ολικό Κάδμιο
 • Ολικός Μόλυβδος
 • Ολικό Νικέλιο
 • Ολικό Κοβάλτιο
 • Ολικό Χρώμιο
 • Ολικός Υδράργυρος
 • Ισοδύναμο Υγρασίας
 • Υγρασία Μάρανσης

Αναλύσεις φυτικών ιστών

 • Άζωτο
 • Φώσφορος
 • Kάλιο
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Σίδηρος
 • Μαγγάνιο
 • Ψευδάργυρος
 • Βόριο
 • Νάτριο
 • Χαλκός
 • Κάδμιο
 • Κοβάλτιο
 • Νικέλιο
 • Μόλυβδος

Αναλύσεις αρδευτικών νερών

 • Ηλεκτρική αγωγιμότητα
 • Αλατότητα
 • pH
 • Ανθρακικά ανιόντα
 • Χλωριόντα
 • Θεϊκά ιόντα
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Νάτριο
 • Κάλιο
 • Μαγγάνιο
 • Ψευδάργυρος
 • Σίδηρος
 • Χαλκός
 • Κάδμιο
 • Κοβάλτιο
 • Χρώμιο
 • Νικέλιο
 • Μόλυβδος
 • Βόριο
 • BOD
 • COD
 • Ολικά αιωρούμενα στερεά
 • Ολικά διαλυμένα στερεά
 • Ολικό Άζωτο
 • Νιτρικά
 • Νιτρώδη
 • Αμμωνιακά
 • Φωσφορικά
 • Ολική Σκληρότητα
 • Παροδική Σκληρότητα
 • Μόνιμη Σκληρότητα
 • Σκληρότητα Ασβεστίου
 • Σκληρότητα Μαγνησίου
 • Διττανθρακικά

Αναλύσεις τύρφης – compost

 • pH
 • Ηλεκτρική αγωγιμότητα
 • Οργανική ουσία
 • Ολικό Άζωτο
 • Ολικός Φώσφορος
 • Ολικό Kάλιο
 • Ολικό Ασβέστιο
 • Ολικό Μαγνήσιο
 • Ολικός Σίδηρος
 • Ολικό Μαγγάνιο
 • Ολικός Ψευδάργυρος
 • Ολικό Νάτριο
 • Ολικός Χαλκός
 • Βόριο
 • Μόλυβδος
 • Νικέλιο
 • Κάδμιο

Αναλύσεις υγρών και στερεών αποβλήτων

 • Στερεά απόβλητα
  • Οργανική ουσία
  • Ολικό Άζωτο
  • Ολικός Φωσφόρος
  • Ολική συγκέντρωση βαρέων μετάλλων της οδηγίας 86/278
 • Υγρά απόβλητα
  • Αγωγιμότητα
  • COD
  • BOD
  • Ολικά στοιχεία
  • Άζωτο
  • Φωσφόρος
  • Κάλιο
  • Βαρέα μέταλλα
Website Security Test