Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την σύνταξη-έκδοση των εθνικών, κλαδικών, προαιρετικών προτύπων και προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγιών και κανονισμών στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκπονήσει τα κάτωθι τυποποιητικά έγγραφα:

 

AGRO 1-1 & 1-2: Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)

AGRO 2-1, 2-2, 2-3, 2-4: Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη φυτική παραγωγή , συσκευασία/τυποποίηση  και εκκόκκιση βάμβακος

AGRO 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 & 3-5: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος

AGRO 4-1 & 4-2: Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας

AGRO 6: Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων σπογγαλιείας και σπογγοκαλλιέργειας

AGRO 7: Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές

Κανονισμός Απονομής «Ελληνικού Σήματος» στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιβλέπει την εφαρμογή των προτύπων AGRO,  διενεργώντας επιθεωρήσεις στους ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίησή του, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις, καθώς και στα σημεία πώλησης των προϊόντων των πιστοποιημένων ή μη επιχειρήσεων, με στόχο τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.

Για τη σύνταξη τυποποιητικών εγγράφων ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ακολουθεί διεθνείς κανόνες τυποποίησης. Στο πλαίσιο των κανόνων αυτών για να αποφασιστεί η σύνταξη- αναθεώρηση προδιαγραφών πραγματοποιείται διερεύνηση της αναγκαιότητάς τους, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και εκτίμηση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτημα για τη σύνταξη νέων προδιαγραφών υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα.

Για την εκπόνηση των προδιαγραφών, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Τεχνικές Επιτροπές, τα μέλη των οποίων επιλέγονται έτσι ώστε να συμμετέχουν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο αφενός την ενιαία και ομοιογενή σύνταξη όλων των σχετικών τυποποιητικών εγγράφων και αφετέρου την αντικειμενικότητα και τη συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων μερών. 

Website Security Test