Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σπόρων χειμερινών σιτηρών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020.

pdfΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου/Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Γεωπόνος ΠΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)", με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΑΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                  docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΒΒΚΚ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», (CPV:45222000-9), προϋπολογισμού - 32.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (Σύνολο 39.680,00€), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907, INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας ς(1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "Ψυχανθή" (ακρωνύμιο "Legumes4Protein", κωδ. έργου: Τ1ΕΔΚ-04448, MIS:5030744).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πίνακα κατάταξης για την 935/01-04-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για μία (1) ανάθεση έργου ιδιωτικού δικαίου σε φυσικό πρόσωπο (ενός (1) Γεωπόνου), για τις ανάγκες του Διασυνοριακού Προγράμματος «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» (ακρωνύμιο: Conse-pp) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της κατάταξής τους, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_(ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πίνακα κατάταξης για την αρ. 1039/21-04-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για δύο (2) αναθέσεις έργου ιδιωτικού δικαίου σε φυσικά πρόσωπα (έναν Τεχνολόγο Γεωπονίας και έναν Γεωπόνο), για τις ανάγκες του έργου: «Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα».

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της κατάταξής τους, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ‘Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών», με ακρωνύμιο FruitTrees2Safeguard (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-05438, ΜIS 5030880).

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου,για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΒΒΚΚ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», (CPV:45222000-9), Προυπολογισμού - 32.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (Σύνολο 39.680,00€),

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00

Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 890/22023/27.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης Τέσσερα Ιδρύματα Τέσσερα σημεία (Agro4Crete)” που χρηματοδοτείται από το Υποέργο 2, Παρέμβαση Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» του έργου «Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής Εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής» (κωδικός έργου 2018ΣΕ01300000) του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 889/21961/27.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αξιοποίηση ακατέργαστης γλυκερίνης από τα παραπροϊόντα της βιομηχανίας βιοντίζελ για παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς και πρωτεϊνούχων πρόσθετων ζωοτροφών με καινοτόμες βιοτεχνολογικές μεθόδους» (GLYC2BIOD) με κωδικό Τ1ΕΔΚ-02871 και MIS 5030733 της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 891/22042/27.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» και ακρωνύμιο COMPLETE, INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “GREECE – Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1199/19219/02-04-2020  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης και συγκριτικά πλεονεκτήματα του τυρογάλακτος αιγοπροπροβείας προέλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου" με ακρωνύμιο «ΚΑΙΤΥΡΗΠΕΙ» και κωδικό MIS 5033108, στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής υγείας και βιοτεχνολογίας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Website Security Test