Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 22472/673/29.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο τίτλο «Δημιουργία ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Μελιού του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ».

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 18952/610/01.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Οδικός χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών δασών & των προϊόντων ξύλου - Δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης», χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1083/32787/25.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Βιολογική Καταπολέμηση του εντόμου Marchalina hellenica στην Αυστραλία (PCN489 Biological Control of Giant Pine Scale in Australia)».

Έγκριση πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1084/32793/25.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2020».

Έγκριση πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (09) μήνες και όχι πέραν της λήξης του διδακτικού έτους 2020-2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών Ιωαννίνων, Λάρισας, Καλαμπάκας, Νεμέας, Κρήτης και Συγγρού του Οργανισμού.

docΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

pdfΕΠΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                        pdfΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ                     pdfΕΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

pdfΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                  pdfΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                     pdfΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2020.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, με Γεωπόνο ΠΕ ή Τεχνολόγο ΤΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:30.

 

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                 docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 336/12-6-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών», με ακρωνύμιο FruitTrees2Safeguard και κωδικό Τ1ΕΔΚ-05438, με MIS 5030880 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και ανάθεση μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησής του.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

Με την υπ’ αριθμ. 04/09η/08.07.2020 απόφαση (ΑΔΑ: Ω26ΗΟΞ3Μ-0ΞΑ), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφάσισε την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων: α) Διοικητικού – Οικονομικού, β) Αγροτικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και γ) Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, με τριετή θητεία.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ. 

Η Αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Φ. Κουλακιώτη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 22 Ιουλίου 2020 και λήγει στις 30 Αυγούστου 2020.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Ι                           docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΙΙ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β΄-Κύριος Ερευνητής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Αυγούστου 2020.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με με Τεχνολόγο Ζωικής Παραγωγής, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Συντήρηση και αξιοποίηση ποιμνίου προβάτων φυλής Σφακίων και του αγροκτήματος του πρώην Σ.Γ.Ε. Ασωμάτων»

Καταληκτιή ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Σάββατο 1 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test