Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «LIFE Olivares Vivos + Increasing the impact of Olivares Vivos in the EU» (LIFE20 NAT/ES/001487 LIFE Olivares Vivos+), με φορέα χρηματοδότησης του έργου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ποσοστό 60%) και ιδία συμμετοχή του ΕΛΓΟ [ποσοστό 40% (μισθοδοσία τακτικού προσωπικού)] για τα έτη 2024-2025.

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία προβασικών, βασικών και πιστοποιημένων φυτειών ελιάς, εσπεριδοειδών και συκιάς»-Πιστοποιημένα Φυτώρια, με Κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00156, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), με συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Πράξη «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας"» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 6005171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027.

Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων για τον κωδικό σύμβασης 03, της αριθμ. 1470/23441/13.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε συνέχεια της από 21.06.2024 ένστασης.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΕ

Website Security Test