Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τηρεί μητρώο αγοραστών-μεταποιητών, συνεταιρισμών συγκέντρωσης γάλακτος καθώς και μητρώο <<παραγωγών>> γάλακτος, διαχειρίζεται τα στοιχεία παραγωγής του νωπού γάλακτος, ενημερώνει το ΥΠΑΑΤ και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για θέματα που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση του ελληνικού γάλακτος  και ενημερώνει τους  αγοραστές γάλακτος για την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

Νομοθεσία

ΥΑ 270/170279/2023 (ΦΕΚ 3702 Β'/08-06-2023) Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης του Μέτρου συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με την παρέμβαση Π1-32.3-Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή, του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027

ΚΥΑ 838/51008/2019 (ΦΕΚ 964 Β'/21-03-2019) Μέτρα Ελέγχου της αγοράς του γάλακτος

ΥΑ 1629/64708/2017 (ΦΕΚ 2127 Β'/ 21-06-2017) Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής

ΥΑ 2136/146085/2016 (ΦΕΚ 4506 Β'/30-12-2016) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών εφαρμογής της αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» όπως ισχύει

ΚΥΑ 664/66652/2016 (ΦΕΚ 1864 Β'/24-06-2016) Τροποποίηση της αριθ. 328609/28.9.2009 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

ΚΥΑ 2038/133890/2015 (ΦΕΚ 2711 Β'/15-12-2015) Διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75% κατά μέγιστο επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου γάλακτος (καταργείται από 21-03-2019) και εφαρμόζεται η ΚΥΑ 838/51008/2019

ΥΑ 1678/111284/2015 (ΦΕΚ 2257 Β'/20-10-2015) Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 175180/2011 κοινής υπουργικής απόφασης και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ (καταργείται από 21-03-2019) και εφαρμόζεται η ΚΥΑ 838/51008/2019

ΥΑ 743/46237/2015 (ΦΕΚ 841/14-05-2015) Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 479/2010 της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

ΥΑ 614/52350/2015 (ΦΕΚ 833 Β'/14-05-2015) Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αιγείου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής» (καταργείται από το έτος 2017)

ΥΑ 7/3325/2015 (ΦΕΚ 103 Β'/20-01-2015) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 242466/10−2−2010 υπουργικής απόφασης για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

ΥΑ 320679/2005 (ΦΕΚ 1613 Β'/22-11-2005) Εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των γεωργών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες (δεν εφαρμόζεται από το έτος 2015)

 

Στατιστικά νωπού Αγελαδινού & Βουβαλίσιου γάλακτος

1. Παραδόθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος ανά νομό και ανά μήνα ημερολογιακού έτους

pdf2024  (16/04/2024)

pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

2. Μηνιαία παραδοθείσα ποσότητα και μέση τιμή νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος ημερολογιακού έτους

 pdf2024  (16/04/2024)

 pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

3. Παραδοθείσες ποσότητες & μέση τιμή νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος ανά Περιφέρεια - Περιφερειακή ενότητα ημερολογιακού έτους

pdf2024  (16/04/2024)

pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

4. Παραδόθεισα ποσότητα & μέση τιμή νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος περιόδου

 pdf2023-2014  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

5. Κατανομή των παραγωγών ανάλογα με την παραδοθείσα ποσότητα νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος περιόδου

pdf2023-2014 (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

6. Παραδοθείσα ποσότητα νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος ανά Περιφέρεια ημερολογιακού έτους

pdf2024  (16/04/2024)

pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

7. Παραδοθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ γάλακτος ανά νομό ημερολογιακού έτους

pdf2024  (16/04/2024)

pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

7. Παραδοθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος ανά νομό ημερολογιακού έτους

pdf2024  (16/04/2024)

pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

Στατιστικά νωπού Πρόβειου & Γίδινου γάλακτος

1. Παραδόθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος ανά νομό και ανά μήνα ημερολογιακού έτους

pdf2024  (16/04/2024)

pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

2. Μηνιαία παραδοθείσα ποσότητα και μέση τιμή νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος ημερολογιακού έτους

 pdf2024  (16/04/2024)

 pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

3. Παραδοθείσες ποσότητες & μέση τιμή νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος ανά Περιφέρεια - Περιφερειακή ενότητα ημερολογιακού έτους

pdf2024  (16/04/2024)

pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

4. Παραδόθεισα ποσότητα & μέση τιμή νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος περιόδου

 pdf2023-2014  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

5. Κατανομή των παραγωγών ανάλογα με την παραδοθείσα ποσότητα νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος περιόδου

pdf2023-2014  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

6. Παραδοθείσα ποσότητα νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος ανά Περιφέρεια ημερολογιακού έτους

pdf2024  (16/04/2024)

pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

7. Παραδοθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ γάλακτος ανά νομό ημερολογιακού έτους

pdf2024  (16/04/2024)

pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

7. Παραδοθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος ανά νομό ημερολογιακού έτους

pdf2024  (16/04/2024)

pdf2023  (16/04/2024)

pdf2022  (16/04/2024)

pdf2021  (16/04/2024)

pdf2020  (16/04/2024)

pngΥπόδειγμα

 

Website Security Test