Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τα επτά εργαστήρια ελέγχου ποιότητας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που διαθέτει, είναι ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της ποιότητας του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος, σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Ειδικότερα ο έλεγχος περιλαμβάνει:

  • Τον κατ’ ανάθεση επίσημο έλεγχο για τα κριτήρια του νωπού γάλακτος όπως αυτά ορίζονται στην Ενωσιακή νομοθεσία (Καν. (ΕΚ) 854/2004 & 882/2004), δυνάμει αδειών λειτουργίας εργαστηρίων διενέργειας επίσημου ελέγχου της Ποιότητας του γάλακτος από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση των ελέγχων των αυτοελεγχόμενων ως προς τα κριτήρια και τους στόχους της κοινοτικής νομοθεσίας. Ο επίσημος έλεγχος περιλαμβάνει παράλληλες δειγματοληψίες και εν γένει εποπτεία των ελέγχων που διενεργούνται από τους αυτοελεγχόμενους μεταποιητές ή τα συνεργαζόμενα ιδιωτικά εργαστήρια αυτοελέγχου σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον φορέα.
  • Τον έλεγχο του νωπού γάλακτος, στο πλαίσιο των κανόνων παραγωγής και εμπορίας της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ. Ο ανωτέρω έλεγχος περιλαμβάνει τη δειγματοληψία του νωπού γάλακτος παραγωγών οι οποίοι παραδίδουν σε μη αυτοελεγχόμενες μεταποιητικές μονάδες, την ανάλυση της χημικής του σύνθεσης ως προς το λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη, ΣΥΑΛ, τον προσδιορισμό του σημείου πήξεως, τον προσδιορισμό της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας, του αριθμού των σωματικών κυττάρων, την ανίχνευση παρουσίας αντιμικροβιακών παραγόντων καθώς και την ανίχνευση παρουσίας άλλου είδους γάλακτος στο πρόβειο.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων κοινοποιούνται στους μεταποιητές, στους παραγωγούς , στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, με σκοπό την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.

 

Νομοθεσία

Ασφάλεια των τροφίμων  Η πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων καλύπτει όλη τη διαδρομή τους «από το αγρόκτημα στο τραπέζι». Έχει σχεδιαστεί με στόχο την παροχή ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων και ζωοτροφών, την τήρηση υψηλών προτύπων για την προστασία της υγείας και την καλή μεταχείριση των ζώων καθώς και προτύπων για την προστασία των φυτών, και την παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με την προέλευση, τη σύνθεση, την επισήμανση και τη χρησιμοποίηση των τροφίμων

Νόμος 4711/2020 (ΦΕΚ 145 Α'/29-07-2020) Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις - Άρθρο 11 Εισφορά γάλακτος

Νόμος 4691/2020 (ΦΕΚ 108 Α'/09-06-2020) Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις - Άρθρο 23 Ορισμός κεντρικών αρμόδιων αρχών και ενιαίου φορέα για τα ΠΟΕΣΕ, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 625/2017

ΚΥΑ 645/252853/2019 (ΦΕΚ 3787 Β'/14-10-2019) Ορισμός εθνικών εργαστηρίων αναφοράς, στους τομείς των τροφίμων ζωικής προέλευσης και της υγείας των ζώων, σε εφαρμογή του άρθρου 100 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (EEL 095, 07-04-2017, σ. 1, Διορθωτικό EE L 137, 24-05-2017, σ. 40)

ΚΥΑ 838/51008/2019 (ΦΕΚ 964 Β'/21-03-2019) Μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος - Άρθρο 6 Υποχρεώσεις «αγοραστών» και «παραγωγών» γάλακτος

Καν. (ΕΕ) 627/2019 περί καθορισμού ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους

Καν. (ΕΚ) 150/2018  τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που είναι επιλέξιμα για δημόσια παρέμβαση και ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

Καν. (ΕΕ) 625/2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)

ΥΑ 3908/139386/2015 (ΦΕΚ 2833 Β'/23-12-2015) Ορισμός Εργαστηρίων για την ανάλυση των δειγμάτων του ελέγχου του νωπού γάλακτος

ΚΥΑ 3724/162303/2014 (ΦΕΚ 3438 Β'/22-12-2014) Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004

Νόμος 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α'/11-02-2014) Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Άρθρο 51 Εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α' / 17-09-2013) Καταβολή ειδικής εισφοράς στο γάλα   - Άρθρο 54 αντικατάσταση του άρθρου 13 του Νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198Α')

Καν. (ΕΚ) 1151/2012 Σχήματα ποιότητας για τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα

Καν. (ΕΕ) 37/2010 σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Καν. (ΕΚ) 470/2009 για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Καν. (ΕΚ) 273/2008 Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου (Δεν ισχύει πλέον)

Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95 Α'/03-05-2007) Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - τροποποίηση διατάξεων με το Άρθρο 16 του Νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 218 Α'/24-12-2018) 

Καν. (ΕΚ) 1898/2006 Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (Δεν ισχύει πλέον)

Καν. (ΕΚ) 1881/2006 Καθορισμός μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

Καν. (ΕΚ) 1664/2006 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής για ορισμένα προιόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση ορισμένων μέτρων εφαρμογής (Κατάργηση της απόφασης 91/180 /ΕΚ της επιτροπής , της 14ης Φεβρουαρίου 1991)

Καν. (ΕΚ) 2074/2005 Για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004

Καν. (ΕΚ) 2073/2005 Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα

Οδηγία (ΕΚ) 41/2004 Κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου

Καν. (ΕΚ) 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Καν. (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων

Καν. (ΕΚ) 21/2004 Θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (Δεν ισχύει πλέον)

Νόμος 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α' / 10-09-2002) Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις - Άρθρο 21 προσθήκη στο άρθρο 27 του Νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223Α')  

Απόφαση (ΕΚ) 657/2002 για εφαρμογή της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την επίδοση των αναλυτικών μεθόδων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Καν. (ΕΚ) 178/2002 Καθορισμός των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

ΥΑ 423596/2002 (ΦΕΚ 74 Β'/18-01-2002) Συμπλήρωση της 387867/22-10-99 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης κατά χρήση στον ΕΛ.Ο.Γ. Εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας

ΥΑ 338952/2001 (ΦΕΚ 273 Β'/15-03-2001) Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αρ. 387867/22-10-99 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας περί "παραχώρηση κατά χρήση στον ΕΛ.Ο.Γ. Εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας" 

ΥΑ 387867/1999 (ΦΕΚ 1985 Β'/08-11-1999) Παραχώρηση κατά χρήση στον ΕΛ.Ο.Γ. Εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας

Νόμος 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α'/31-08-1995) Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 94 του Νόμου 2127/1993 - Μητρώο Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις - Άρθρο 3, παρ. 2γ. Η χρηματοδότηση λειτουργίας και η λειτουργία Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, η χρηματοδότηση των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για την ανάλυση και τις δοκιμασίες του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, παρ. 8. Συνιστώνται Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Απόφαση (ΕΚ) 608/1992 για την καθιέρωση ορισμένων μεθόδων ανάλυσης και δοκιμής του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος που προορίζεται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση

 

Στατιστικά

 

ΕΤΟΣ 2024  (Ιανουάριος - Μάρτιος)

xls Αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Π.Ε. και Μήνα

xls Αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια

 

ΕΤΟΣ 2023  (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

xls Αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Π.Ε. και Μήνα

xls Αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια

pdf Ετήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ.  

pdf Ετήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ.  

 

ΕΤΟΣ 2022

xls Ετήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Π.Ε. και Μήνα

xls Ετήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια

pdf Ετήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ.  

pdf Ετήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ.  

 

ΕΤΟΣ 2021

xls Ετήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Π.Ε. και Μήνα

xls Ετήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια

pdf Ετήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ.  

pdf Ετήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ.  

 

ΕΤΟΣ 2020

xls Ετήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Π.Ε. και Μήνα 

xls Ετήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια  

pdf Ετήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ.  

pdf Ετήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ.  

 

ΕΤΟΣ 2019

xls Ετήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Π.Ε. και Μήνα 

xls Ετήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια 

pdf Ετήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ. 

pdf Ετήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ. 

 

ΕΤΟΣ 2018

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια και Π.Ε.

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών αναλύσεων και Σημείου Πήξεως

pdfΕτήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ.

pdfΕτήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ.

 

ΕΤΟΣ 2017

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια και Π.Ε.

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών αναλύσεων και Σημείου Πήξεως 

pdfΕτήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ. 

pdfΕτήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ. 

 

ΕΤΟΣ 2016

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια και Π.Ε.

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών αναλύσεων και Σημείου Πήξεως

pdfΕτήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ.

pdfΕτήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ.

 

ΕΤΟΣ 2015 

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια και Π.Ε.

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών αναλύσεων και Σημείου Πήξεως 

pdfΕτήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ. 

pdfΕτήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ. 

 

ΕΤΟΣ 2014 

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων ανά Περιφέρεια και Π.Ε.

pdfΕτήσια αποτελέσματα Χημικών αναλύσεων και Σημείου Πήξεως

pdfΕτήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ.

pdfΕτήσια αποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ.

Website Security Test