Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ), της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας παραδοσιακών και νέων φυτικών προϊόντων για τη διείσδυσή τους σε διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικές αποξήρανσης» (Ακρωνύμιο: INNODRY, Κωδικός MIS: Μ16ΣΥΝ2-00343), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, Υπομέτρου 16.1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Website Security Test