Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

To Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου «Καινοτόμα μετασυλλεκτική εφαρμογή καταπόνησης χαμηλής θερμοκρασίας για τον φυσικό εμπλουτισμό προϊόντων καρυδιάς (Juglans regia L.», με ακρωνύμιο WallStress και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00145, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία προτάσεων 19-6-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 

Website Security Test