Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, της Γενικής Διεύθυνσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου “Ποιοτική αναβάθμιση αποπρασινισμενων πορτοκαλιών και μανταρινιών, με περιορισμό της μετασυλλεκτικης έκθεσης στο αιθυλένιο μέσω εισαγωγής καινοτόμων φυσικών απλών τεχνικών», με ακρωνύμιο OraMa2degreen και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00294,που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία προτάσεων έως τις 19-6-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

Website Security Test