Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 466/14552/19.03.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ευζωία των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στην εκτροφή: Διασφαλίζοντας την ποιότητα “στην πηγή”», με ακρωνύμιο «CoWel», με Μ16ΣΥΝ2-00058 και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0030385801, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, του Υπομέτρου 16.1– 6.2 και 16.1–16.5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

Website Security Test