Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

  •  Αντικείμενο Διαγωνισμού :  «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης  για τις ανάγκες των επιχειρησιακών δομών του  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για

           ένα επιπλέον έτος», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

               CPV :     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Κωδικός CPV: 09135100-5

                             ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - Κωδικός CPV: 09134100-8

                             ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ - Κωδικός CPV: 09132100-4.

  •  Προϋπολογισμός : 323.740,34 € πλέον ΦΠΑ 24%.
  •  Κριτήριο Κατακύρωσης:   η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής 
  •  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών :  Πέμπτη  28/03/2024, ώρα 14:00 μ.μ.

       pdfΤΕΛΙΚΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

       pdfΤΕΛΙΚΟ_ΠΡΟΚ-ΞΗ

 

 

Website Security Test