Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υλοποιεί Δράσεις στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΠΑνΕΚ – Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» για την «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».

 Μέσω της αναβάθμισης των επιχειρησιακών λειτουργιών του και της βελτίωσης των εφαρμοζόμενων συστημάτων και διαδικασιών, ο Οργανισμός στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα το εξωστρεφές τμήμα αυτής. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 1.002.584,00 € με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2020 ( Κωδ.ΟΠΣ 5021283 )

Website Security Test