Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ως αρμόδιος φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Eλαιόλαδο και στις Επιτραπέζιες Eλιές διενεργεί ελέγχους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με σκοπό την διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και την καταχώρησή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, το σχετικό έντυπο της αίτησης ως εξής:

 ladi

 elia

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εκπονήσει και έθεσε σε ισχύ τους Κανονισμούς Ελέγχου, Οικονομικών Όρων και Διαδικασιών Απονομής του Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και στο Παρθένο Ελαιόλαδο και στις Επιτραπέζιες Ελιές με σκοπό:

  • τη θέσπιση ενιαίων αρχών και διαδικασιών ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος
  • τον καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο του ΕΛ.Γ.Ο.–ΔΗΜΗΤΡΑ όσο και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Με τους ανωτέρω Κανονισμούς εισάγεται η έννοια του «Ειδικού μητρώου», στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες ΔΕΝ διαθέτουν στην αγορά με την επωνυμία τους Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο και Επιτραπέζιες Ελιές αλλά αποτελούν ή επιθυμούν να αποτελέσουν συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή προμηθευτές των «Επιχείρησεωνς» που διακινούν στην αγορά προϊόντα με την επωνυμία τους. Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν Αίτηση και είναι ήδη πιστοποιημένες και καταχωρισμένες στο «Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ» που τηρεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για ανάλογη δραστηριότητα και προϊόντα, καταχωρούνται αυτοδίκαια στο «Μητρώο Ελληνικών προϊόντων και Υπηρεσιών» ή στο «Ειδικό Μητρώο».

 

28

Website Security Test