Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η αρμόδια αρχή επίβλεψης των αναγνωρισμένων, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO.


Στο πλαίσιο της επίβλεψης διενεργεί επιθεωρήσεις στους φορείς πιστοποίησης, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις, καθώς και στα σημεία πώλησης των προϊόντων των πιστοποιημένων ή μη επιχειρήσεων, με στόχο τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγεγραμένες απαιτήσεις.

 

AGRO 2.1 & AGRO 2.2

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα Γεωπόνου και να τηρεί αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζει, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος.

AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

Στον τομέα της χοιροτροφίας, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εκπονήσει τα πρότυπα της σειράς AGRO 3, με τα οποία καθιερώνονται προδιαγραφές και κανόνες που διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια από την παραγωγή των ζωοτροφών μέχρι τη συσκευασία και τα σημεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος.

AGRO 4 - 1 και AGRO 4 -2

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως εθνική αρχή τυποποίησης και πιστοποίησης στο τομέα των αγροτικών προϊόντων ανταποκρινόμενος στο διαχρονικό αίτημα των Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών σε συνεργασία με τους επιστημονικούς, τους ερευνητικούς και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας εκπόνησε τα πρώτα προαιρετικά κλαδικά πρότυπα AGRO 4 - 1 και AGRO 4 -2 για την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και την ενίσχυσή τους με την απονομή πιστοποιητικών και τη χορήγηση σημάτων.

AGRO 6

Στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των αλιευτικών προϊόντων και σε συνεργασία με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκπόνησε το πρώτο προαιρετικό κλαδικό πρότυπο AGRO 6 - Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Σπογγαλιείας και Σπογγοκαλλιέργειας.

AGRO 7

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα έκδοσης και εφαρμογής προδιαγραφών για την επισήμανση των ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ως προϊόντα από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκπόνησε το πρότυπο AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές», με τη συμβολή Τεχνικής Επιτροπής από εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων παραγωγής, έρευνας, επιστήμης, κρατικών υπηρεσιών, Οργανισμών, Συλλογικών οργάνων κλπ.