Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 732/10492/04.03.2019  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Ο δρόμος του τυριού από την Πίνδο στον …Κόσμο", με ακρωνύμιο "Κασκαβάλι Πίνδου (Kashkaval Pindos) " και κωδικό πράξης έργου  ΗΠ1ΑΒ-00134, στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, υγείας και βιοτεχνολογίας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος" 2014-2020. 

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο  (2) συμβ'ασεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ