Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 689/9742/26.02.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Πρότυπο Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Φρέσκων Προϊόντων Πουλερικών"  (QAPP και MIS5030743) με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04344, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"  (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ