Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 634/9097/22.02.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Δημιουργία εθνικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της ελιάς"  του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ και κωδικό για τον ΕΛΓΟ 20.1596 

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου. 

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ