Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με απόφαση Διευθύντριας εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1375/18161/20-04-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Ανάθεσης Έργου σε ανάδοχο, του Τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «In vitro tests for: a) evaluation of susceptibility of laboratory populations of  root -knot nematodes Meloidogyne javanica and M. incognita from Greece to a developmental nematicide b) investigation of the compatibility of the nematicide with Pasteuria penetrans, a bacterial parasite of root-knot nematodes» & Ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων.

pdfΠρακτικό αξιολόγησης και πίνακας κατάταξης