Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαγωνισμό προκηρύσει η Αβερώφειος  ΕΠΑΣ Λάρισας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) των οικοτρόφων μαθητών της κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019.  Η υποβολή προσφορών λήγει την Τετάρτη 29/08/2018 και ώρα 14.00.

 

pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού

Συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση οινοποιητικών και επιτραπέζιων σταφυλιών της αμπελογραφικής συλλογής της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (ΙΓΒ&ΦΠ), θα πραγματοποιηθεί στις εκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων την Τρίτη 21/08/2018 και ώρα 11.00 π.μ.

pdfΔιακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού

Διαγωνισμό προκηρύσει η Γαλακτοκομική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενός (1) μάγειρα και δύο (2) τραπεζοκόμων για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών της κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019.  Η υποβολή προσφορών λήγει την Τετάρτη 29/08/2018 και ώρα 14.00.

 

pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της υπ΄αρ. 2861/03-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορούσε την ανάθεση έργου σε ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο:LIFE-TERRACESCAPE «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

pdfΠίνακας κατάταξης & ανάθεσης έργου

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα Γεωπόνο (ΠΕ) με σύμβαση
μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης έργου που εκπονεί και αφορά τη δημιουργία Βοτανικού Κήπου στο Δήμο Δωρίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις - προτάσεις τους μέχρι και την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018  και ώρα 14.00.

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει σε Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 32427/17-7-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2018-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 07 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00 

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου χημικών αναλύσεων για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες».

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση έντεκα (11) μοσχαριών αρσενικών με τιμή εκκίνησης 1,80 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ & τριών (3) αγελάδων με τιμή εκκίνησης 1,00 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 

pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο και συγκεκριμένα με Πτυχιούχο Γεωτεχνικών Επιστημών, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ HERMES ‘Harmonization & Recognition of LAS Education and Training in Member States’.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 1η Αυγούστου 2018 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκαλεί σε υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός ανυψωτικού συστήματος φορτίων τύπου Π - γερανογέφυρας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00.

pdfProsklisi_599_20-7-2018.pdf

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για την υλοποίηση των με αρ. αναφοράς 779704 – PDO FETA (US, CA) και 779712 – PDO FETA (DE, FR, UK) συμφωνιών επιχορήγησης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:30.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_33126_20-07-2018.pdf

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ_33126_20-07-2018.pdf

pdf Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: LIFE-TERRACESCAPE «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος