Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (ενός (1) ατόμου με πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕ)), για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος: INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» και ακρωνύμιο COMPLETE (κωδ. Έργου A2-2.2 -8).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30.

pdfProsklisi_1298_19-6-2018.pdf

To Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση 150.000 περίπου κιλών σίτου μαλακού & 50.000 περίπου κιλών κριθαριού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγιση προσφορών: Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00.

 

pdfDiakirixi_530_18-6-2018.pdf

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου ττης Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο/η επαγγελματία ενός Γεωπόνου ΠΕ ή ενός Μηχανικού Περιβάλλοντος ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ IMIDAN 50WG ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ-GOWAN».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.

pdfProsklisi_2173-27542_18-6-2018.pdf

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για εργασίες στο αγρόκτημα και τις εκτροφές του Ινστιτούτου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00.

pdfDiakirixi_514_15-6-2018.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (ενός/μιας διδάκτορα με πτυχίο κτηνιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΑΠΥ) ή τίτλου κτήσης), για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30.

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση σπόρων χειμερινών σιτηρών λόγω παλαιότητας και χαμηλής βλαστικής ικανότητας, με τιμή εκκίνησης στα 0,12€ το κιλό συν ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00

pdfΣυνοτπικός πλειοδοτικός διαγωνισμός 

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων της αριθμ. 21828/14-5-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες της Πράξης “Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»” με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» .

Κατά του προσωρινού πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 21828/14-05-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

pdfPROSORINOS_PINAKAS_25519_12-6-2018.pdf

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών, για την υποβοήθηση στην εκτίμηση ιχθυοαποθεμάτων στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ.(ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € (CPV:77700000-7), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΤεύχος Διακήρυξης 

docxΟικονομική Προσφορά

docxΠίνακας κυριοτέρων συμβάσεων 

docxΤΕΥΔ

Το Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ARIMNET 2 -EMERAMB – Emergent viruses and virus vectors in Mediterranean Basin crops».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ελεύθερο επαγγελματίαΓεωπόνο για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020–SFS-04-2017 Farmer’s Pride με τίτλο «Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/ Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Susceptibility of a laboratory Tuta absoluta population to DPX-E2Y45 35WG, population tested in parallel with PTD in Turkey (ring test) and susceptibility of Greek and Italian Tuta absoluta populations collected in 2018 to DPX-MP062 30WG’ (Τuta-Chem-18-1)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την με αρ. πρωτ.: 1149/2187/15-05-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε αναδόχους.

pdfΑπόφαση