Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινσιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη φροντίδα των εκτρεφόμενων ζώων του Ινστιτούτου, προϋπολογισθείσας δαπάνης  60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00

pdfΔιακήρυξη

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εργασίες υπαίθρου για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00.

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

docxΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_(ΤΕΥΔ)

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ_ΚΑΛΗΣ_ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των μηχανοκίνητων οχημάτων (υπηρεσιακά ΙΧΕ, φορτηγά, γεωργικοί ελκυστήρες κ.λπ.) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 25.610,00 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

pdfΤεύχος διακήρυξης

Το Τμήμα Γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκποίηση πρόβειου γάλακτος παραγωγής 2018, υψηλής λιποπεριεκτικότητας και χαμηλού μικροβιακού φορτίου. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια θαλάμου καλλιέργειας φυτών για τις ανάγκες του προγράμματος Mush4IndRes με κωδικό Τ1ΕΔΚ-05027, Απόφασης Ένταξης: Α.Π.: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3036/06-09-2018 και τίτλο «Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψηλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων των ετών 2013-2017 του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και διατύπωση πρότασης καλλίτερης αξιοποίησής του», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:30.

 pdfΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες ενσωμάτωσης εργαστηριακού εξοπλισμού σε κτίριο του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, στo πλαίσιο του έργου Pogrom με τίτλο «Αξιοποίηση, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων της Κεντρικής Μακεδονίας με τη χρήση –ομικών (omics) τεχνολογιών».

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 05/112η/09 & 10.05.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδικασία της εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, με τριετή θητεία, των καθηκόντων του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου τμήματος.

Για τον λόγο αυτό προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού και ΤΕ Οικονομικού του Οργανισμού, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: , το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00.

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

docxΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας.

pdfProsklili_50155_23-11-2018.pdf

docxΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ματαίωση του με αριθμ.  3953/47447/8-11-2018 ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού συγκομιδής/εκποίησης διαφόρων ελαιοποιήσιμων ποικιλιών ελιών, παραγωγής 2018, του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου / Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης.

pdfapofasi_4132_48921_16-11-2018.pdf

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια φλογοφωτόμετρου, για τις ανάγκες του εργαστηρίου του στη Θέρμη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 12.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης, προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη συγκομιδή/εκποίηση διαφόρων ελαιοποιήσιμων ποικιλιών ελιάς, παραγωγής 2018, των αγροκτημάτων στη Μυτιλήνη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού