Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος "Επισκοπήσεις 2018".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο Πλαίσιο των Απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 199/2008 και Καν (ΕΕ) 2017/1004».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπττη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει διαγωνισμό, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά προσωπικού του Ινστιτούτου με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ.(ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ)2017/1004»,CPV:63726400-8

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τις καλλιεργητικές εργασίες σε αγρούς βιομηχανικών φυτών στο Αγρόκτημα της Θέρμης Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες του υποέργου με τίτλο «Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΠροκήρυξη

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου SFEDA (INTERREG V-B_ BALKAN – MED).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19η/04/2018.

pdfΔιακήρυξη 

pdfΤεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων

pdfΤεύχος Τεχνικών Δεδομένων

pdfΠροσάρτημα Ι

pdfΛοιπά Προσαρτήματα

 

 

Αποφασίζεται η ματαίωση της με αριθ. πρωτ. 502/12-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, γιατί δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για την πλήρωση της εν λόγω θέσης.

pdfApofasi_Diefthidi_633_29-3-18.pdf

Με απόφαση Διευθύντριας εγκρίνονται πρακτικά αξιολόγησης και αναρτώνται πίνακες κατάταξης σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & ανάθεσης έργων σε αναδόχους, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διατήρηση διαπίστευσης εργαστηρίων για την ανάδειξη της ποιότητας και αυθεντικότητας του ελληνικού ελαιολάδου» για τα εργαστήρια ελαιολάδου Μυτιλήνης, Καλαμάτας και Χανίων.

pdfΕργαστήριο ελαιολάδου Μυτιλήνης 

pdfΕργαστήριο ελαιολάδου Καλαμάτας

pdfΕργαστήριο ελαιολάδου Χανίων

Πίνακας κατάταξης και ανάθεσης έργου του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με έναν (1) ελεύθερο  επαγγελματία, Γεωπόνο  για τις ανάγκες  του έργου με τίτλο: «Δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και διάθεση στην αγορά ποικιλιών σιτηρών». 

 

pdfApofasi_Diefthidi_888_22-3-18.pdf

Πίνακας κατάταξης και αναθέσεων έργου του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  με δύο ελεύθερους  επαγγελματίες, έναν (1) Γεωπόνο και έναν (1) Τεχνολόγο Γεωπονίας, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”.

pdfApofasi_Diefthidi_838_19-3-18.pdf

Οριστικοί πίνακες κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων της αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες της Πράξης “Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»” με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)».

pdfORISTIKOI_PINAKES_orthi_epanalipsi.pdf

 

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την υποβοήθηση της διενέργειας πανελλαδικής έρευνας (δημοσκόπηση), με σκοπό την εκτίμηση του αριθμού των ερασιτεχνών αλιέων στην Ελλάδα, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ.(ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαρτίου και ώρα 14:00

pdfΔιακήρυξη 

docxΈντυπο οικονομικής προσφοράς

docxΠίνακας συμμόρφωσης  

docxΤΕΥΔ  

docxΥπόδειγμα εγγυητικής επιστολής

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια: α) 3800 τεμαχίων χωρητικότητας 2,5l και β) 1800 τεμαχίων χωρητικότητας 0,5l, γυάλινων σκουρόχρωμων φιαλών με βιδωτό καπάκι από τεφλόν και στρόγγυλη βάση για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

docxΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_TEΥΔ.docx

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ_ΚΑΛΗΣ_ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.docx