Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων".

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 8 Μαϊου 2019 και ώρα 12:00.

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με ακρωνύμιο ΥΠΕΡΤΥΡΙ και τίτλο «Παραγωγή λευκών τυριών άλμης Ηπείρου με εφαρμογή τεχνολογίας Υπερυψηλής πίεσης: βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας, επέκταση του χρόνου ζωής και μείωση αναγκαίου χρόνου ωρίμανσης», ΟΠΣ 5033148, στo πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 44/2017 (Α/Α 2267) Πρόσκλησης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» (ΕΠ Ηπείρου 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 9 Μαϊου 2019 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 988/22-03-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση σπάνιων-απειλούμενων ενδημικών φυτών της Κρήτης για ανάπτυξη νέων αγροτικών προϊόντων με καινοτόμο λίπανση ακριβείας» (ακρωνύμιο: PRECISE-M)» ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Τ1ΕΔΚ-05380 (MIS 5030878).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, με καταληκτική ημερομηνία 06-05-2019.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 987/22-03-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”.

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, με καταληκτική ημερομηνία 06-05-2019.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 099/14051/26-03-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)», κωδικός έργου 22.1591.243.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει δεκατέσσερις (14) θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Απόφαση Διευθύντριας Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων ακύρωσης του αριθμ. 265/19-4-2019 συνοπτικού διαγωνισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”, INTERREG V-A Greece-Italy, MIS Identification Code 5003474.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 6 Μαϊου 2019 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Φυλλοβόλων και Οπωροφόρων Δένδρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο "Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών" (FruitTrees2Safeguard).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία διενέργειας: Τρίτη 7 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00.

Βοηθητικά έντυπα διαγωνισμού: https://www.dropbox.com/sh/28jz5dnf8med3ff/AABp2XuI4EAJJRsk3V8bUAGIa?dl=0

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μετασχηματιστή για τον υποσταθμό μέσης τάσης του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων στο Αγροκτήματος Θέρμης, συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 13-5-2019 και ώρα 11:00

pdfΤεύχος διακήρυξης

docxΥπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

docxΤΕΥΔ

 

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων» - LIFE17 GIC/GR/000029 – LIFEGrIn.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 02 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 700/04-03-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο του ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Τ1ΕΔΚ-05434 (MIS 5030879) με τίτλο: «Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων» (EcoVariety).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και ανάθεση μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησής του.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, με καταληκτική ημερομηνία 22-04-2019.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ