Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Αμπέλου, με απόφαση Διευθύντριας, εγκρίνει πρακτικό αξιολόγησης και αναρτά πίνακα κατάταξης για την με αριθμ. 3442/41680/03-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & ανάθεσης έργου σε ανάδοχο.

pdfΑπόφαση 

Το Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Αμπέλου  στα Χανιά, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για την πώληση ελιών Καλαμών, παραγωγής 2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30

 pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Αμπέλου / Τμήμα Ελαίας & Οπωροκηπευτικών στην Καλαμάτα, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για την πώληση διαφόρων ελαιοποιήσιμων ελιών και Καλαμών, παραγωγής 2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30

 pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Oinnovation» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04747 (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2592/18/7/2018, ΑΔΑ:6Θ0Θ4653ΠΝΣ-Ν6Ι) και με τίτλο «Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00.

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00.

pdfProsklisi_2249-44597_19-10-2018.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με απόφαση Διευθύντος Συμβούλου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2018 Ανακοίνωσης (αριθμ33930/25.07.2018 ΑΔΑ:Ω8ΑΠΟΞ3Μ-ΑΤ7) για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Λάρισας και Ιωαννίνων.

(Ένσταση κατά των πινάκων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησή τους,  δηλαδή από 23-10-2018 έως και 1-11-2018.

 

pdfΑποτελέσματα προκήρυξης

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος» με κωδικό MIS 5030749 της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας/ Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Ταξ/σης & Τυποποίησης Βάμβακος (ΕΚΣΒ), προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση τεσσάρων (4) δεμάτων βάμβακος των 200 χλγ/δέμα, με τιμή εκκίνησης 1 €/χλγ άνευ ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρη 24 Οκτωβρίου και ώρα 11:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έρευνα-μελέτη για τη διάθεση αβελτίωτου πολλαπλασιαστικού υλικού αρωματικών φυτών στην Κρήτη» (CRETAR).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση βαμβακιού παραγωγής 2018, έκτασης 123,8 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας 40.000 κιλών. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με 2 ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής στο ΕΕΠΓ Ρεθύμνου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με 2 ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής στο ΕΕΠΓ Πάτρας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση ενδιαφέροντος 

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έναν οδηγό ΔΕ, στο Ε.Ε.Π.Γ. Πάτρας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:30 

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος