Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου επιβατικού οχήματος 4Χ4, 1,6 lt, τύπου SUV ή JEEP για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30.

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

docxΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ελεύθερους επαγγελματίες, 2 Γεωπόνους, 1 Τεχνολόγο Γεωπονίας και έναν 1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος AGROCYCLE με τίτλο: «Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων  μέχρι τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00

Επισυνάπτεται: pdfProsklisi_AGROCYCLE.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, για την επιλογή αναδόχου μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της ΚΥ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, Κάτω Πατήσια,111 45 Αθήνα).

Επισυνάπτονται:

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

docΑίτηση ενδιαφερομένων

docΚατηγορίες μελετών

docxΣυμπληρωματική δήλωση μελετών 

docxΠίνακας κατηγοριών δημοσίων έργων  

docxΣυμπληρωματική δήλωση εργοληπτών 

 

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: «Συντήρηση και αξιοποίηση ποιμνίου προβάτων φυλής Σφακίων και του αγροκτήματος του πρώην Σ.Γ.Ε. Ασωμάτων».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00

Επισυνάπτεται: pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_geopono.pdf

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων της αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες της Πράξης “Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»” με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» .

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, με βάση τους όρους και τη διαδικασία που αναγράφεται στην Πρόσκληση.

pdfAPOFASI_DS_PROSORINOI_PINAKES_teliko.pdf

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριάντα εννιά (39) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης-πρότασης μέχρι και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00

Επισυνπαπτεται: pdfSynapsi_39_symvaseon.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης – ΣΓΕ Ασωμάτων Ρεθύμνης, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση 40 αρνιών (25 θηλυκών και 15 αρσενικών) με τιμή εκκίνησης 2,30 €/κιλό Ζ.Β πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00

Επισυνάπτεται: pdfEkpoiisi_arnion.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια ενός πιεστηρίου με κοχλία επεξεργασίας λεπτών ελαιούχων σπόρων, (CPV: 42216000-3), για τις ανάγκες του προγράμματος “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00

Επισυνάπτεται: pdfPromiteia_piestiriou.pdf

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπo, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Promotion of local Mediterranean fermented foods through a better knowledge and management of microbial resources- ProMedFoods" στο πλαίσιο του προγράμματος ARIMNET 2 (2nd Transnational Call, 2016) «ProMedFoods (ARIMNet-2) για το 2018».

Καταληκτκή ημερομηνία καταβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00

Επισυνάπτετα: pdfEkdilosi_endiaferontos_ARIMNet2.pdf

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΙΕΛΥΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Improvement of green infrastructure in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation» (LIFE IGIC, 21.1459.243)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00

Επισυνάπτεται: pdfEkdilosi_endiaferontos_LIFE_IGIC_.pdf

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ανακοινώνει ότι προκηρύσσει Επανάληψη του συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την εκποίηση σαράντα επτά (47) αρνιών, με τιμή εκκίνησης 1, 85 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 

Επισυνάπτεται: pdfEkpoiish_zoon.pdf

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την υποβοήθηση της διενέργειας πανελλαδικής έρευνας (δημοσκόπηση), με σκοπό την εκτίμηση του αριθμού των ερασιτεχνών αλιέων στην Ελλάδα, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο “Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00

Επισυνάπτεται:pdfDiakirixi_dhmoskopisis.pdf