Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Στις 19.12.2017 καταχωρίσθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντα, το 106ο ελληνικό ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόν (76 ΠΟΠ και 30 ΠΓΕ). Πρόκειται για το "Μελεκούνι ΠΓΕ".

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να κάνει χρήση της συγκεκριμένης ονομασίας, θα πρέπει να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην AGROCERT) για τα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΚΥΑ 261611/07-03-2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμπληρώνοντας και αποστέλοντας στον ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ το Έντυπο Αίτησης για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης ΠΟΠ και ΠΓΕ Φυτικής Προέλευσης. Επισημαίνεται ότι η προστασία της ονομασίας αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε..

Προδιαγραφές για το προϊόν: Μελεκούνι ΠΓΕ