Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ELGO 2016b

                                                                       Αθήνα, 9 Μαϊου 2017

                                                                       Α.Π.: 18574                          

 

Γραφείο Διοίκησης &                                                         Προς: Όλους τους εργαζομένους στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Γραμματείας ΔΣ

 

 

Θέμα: Σχετικά με τον Κανονισμό Προσωπικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η Διοίκηση του Οργανισμού, όπως είναι γνωστό, σε αναμονή της απάντησης από το εποπτεύον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στην αριθμ. 03 απόφαση της 90ης/2-5-2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Συζήτηση επί του σχεδίου Κανονισμού Προσωπικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Η ενημέρωση που είχαμε από το ΥΠΑΑΤ ήταν η εξής:

  1. Ο Κανονισμός Προσωπικού και οι Διαδικασίες Αξιολόγησης και Απόδοσης Διευθυντικών Στελεχών μπορούν να προχωρήσουν, είτε με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) στην οποία μπορούν να τροποποιηθούν και άρθρα των προηγούμενων ΚΥΑ του Οργανισμού, που μας δεσμεύουν σήμερα, είτε με απόφαση του ΔΣ που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα των ΔΕΚΟ.
  2. Για το εάν μπορεί ο Κανονισμός Προσωπικού να καταρτιστεί και να υπογραφεί με τη νομική μορφή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα σταλεί ερώτημα από την ηγεσία του Υπουργείου προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να αποφανθεί σχετικά.

Η Διοίκηση του Οργανισμού στην προσεχή συνεδρίαση του ΔΣ στις 11.5.2017 θα εισαγάγει εκ νέου ως θέμα τον Κανονισμό Προσωπικού και τις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Απόδοσης Διευθυντικών Στελεχών προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση με βάση αυτά τα δεδομένα ώστε το δυνατόν συντομότερα να τεθούν σε εφαρμογή τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι, ο Οργανισμός έχει αναλάβει σημαντικές υποχρεώσεις υψηλού οικονομικού μεγέθους και ασφυκτικών προθεσμιών. Οι υποχρεώσεις αυτές δημιουργούν αυξημένες ευθύνες για την υλοποίηση των αναληφθέντων προγραμμάτων και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος τόσο για τη Διοίκηση όσο και για τους εργαζόμενους.

Ως εκ τούτου η μορφή αγώνα που έχει επιλεγεί από το ΔΣ του ΣΥΛΕΕΓΟ, η οποία είναι αυθαίρετη, καταχρηστική και στερείται νομιμότητας, θέτει τη Διοίκηση του Οργανισμού προ των ευθυνών της ώστε να λάβει όλα τα αναγκαία νόμιμα διοικητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οφείλουν όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντικών στελεχών, να βρίσκονται στις θέσεις εργασίας τους και να διεκπεραιώνουν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Σε κάθε περίπτωση οι εντολές του ΔΣ του ΣΥΛΛΕΓΟ δεν υποκαθιστούν την διοικητική λειτουργία του Οργανισμού και τις υπηρεσιακές σας υποχρεώσεις.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας δεν μπορεί να ασκηθεί με τρόπους μη προβλεπόμενους από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ζητείτε από τη διοίκηση του Οργανισμού να παραβεί την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να ικανοποιήσει το σύνολο των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από το ΣΥΛΕΕΓΟ ή να αποδεχτεί μορφές θεσμοθέτησης του κανονισμού οι οποίες δεν εδράζονται στο νομικό μας πλαίσιο.

Επί της ουσίας του κανονισμού έχει υπάρξει συμφωνία στη μεγάλη πλειοψηφία των άρθρων του και μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί.

 

    Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ

          Αθανάσιος Βλάχος                                                           Γεώργιος Καρέτσος