Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθιερώνεται στη χώρα Σύστημα Παροχής Συμβουλών (ΣΠΣ) στους γεωργούς και στις πολύ μικρές-μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις αγροτικές περιοχές και μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Μέτρο 02) ενισχύεται η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών και η επιμόρφωση των Γεωργικών Συμβούλων. Η ένταξη των δικαιούχων στο Σύστημα είναι εθελοντική. Στόχος του ΣΠΣ είναι η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Για να ενισχυθούν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, προβλέπεται η πιστοποίηση και η τακτική επιμόρφωση των Γεωργικών Συμβούλων. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει οριστεί ως Φορέας Πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων και εγγραφής τους σε Μητρώο, καθώς και Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του έργου της επιμόρφωσής τους.