Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

Έγκριση του κειμένου της πρόσκλησης των …

24-03-2017

Θέμα: Έγκριση του κειμένου της πρόσκλησης των υποψηφίων και της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 5748/14.02.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου...

Περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

24-03-2017

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 24/03/2017 12:14:15Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6899ΟΞ3Μ-ΩΙΥ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

24-03-2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 24/03/2017 12:08:59Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΩΔ6ΕΟΞ3Μ-60Φ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (1476) την π…

24-03-2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (1476) την προμήθεια Η/Υ μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι-οθόνη, στα πλαίσια των προγραμμάτων ΠΔΕ.Ημ/νια: 24/03/2017 12:05:08Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΩΤ9ΣΟΞ3Μ-ΡΤΨ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

24-03-2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 24/03/2017 12:03:15Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΨΠΜΓΟΞ3Μ-ΔΧ7

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!